Nicki Minaj - Mercy

[Chorus x4]
Ok
Lamborghini Mercy
Your chick she so thirsty
I'm in that two seat lambo with your girl
She trying to jerk me

Drop to the floor m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.