The Nixons - Killing the Clowns

Don't follow me I'm busy now
Killing all the clowns
Don't look at me I'm working now
Cutting up the clowns
And look at all the smiles I found
Now we'r...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.