Chris brown - Brown Skin Girl

Seh wah, well mi waa send out dis one to di man weh name Chris Brown,
Get all a di gal dem from his home town to outta town, ha ha seh wah.
So mi wah ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.