Sara Gazarek - Junk

Motor cars, handle bars
Bicycles for two
Broken hearted jubilee

Parachutes, army boots
Sleeping bags for two
Sentimental jamboree

"Buy, buy", says t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.