Adam Hood - Whole Town Talking

Lately I've been down in the deep end,
Doing way too much drinkin,
Everyone thinks I've lost my mind.

I guess they don't know how tough,
Losin the w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.