Adam Hood - Buzzes Like Neon

There?s a light in the city
Standing 5 miles high
I?m crossing that river
There?s a girl on my mind
It?s high atop the buildings
Flashing Red
And It?s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.