Adam Hood - 22 Days Too LongBirmingham to Jackson

Vicksburg to Ruston

Girl, you know I miss you when I'm gone

The sunshine on your bare feet

Your toenails painted hot pink
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.