Camela - Nada Es Verdad

Salgo cada tarde por las calles
Sólo en busca de la prueba
Que me diga que todo es verdad
Sales de su mano
Has quedado siempre en ese bar
Subes ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.