Stephen Kellogg - Almost Woke You Up (East Version)

I'm happy, but I've got an angry heart
Live in a world so dark
Sometimes I can't see
What's in front of me
And I get scared
And hey darlin'
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.