Flickerstick - Sorry...Wrong Trajectory

Sorry, wrong trajectory
Combat is a part of our chemistry
Could you control me if you tried
Cause its plain to see I'm overboard
I'm thrown out, m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.