Eminem - Tryin' Ta Win

Uhh, uhh, uhh
Stat Quo, Alchemist, YEA!

Direct respect, due to stress I almost lost my life
My baby momma so much drama I gotta pay that price
I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.