Fleetwood Mac - You Make Loving Fun

Sweet wonderful you
You make me happy with the things you do
Oh, can it be so
This feeling follows me wherever I go

I never did believe in mirac...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.