Chic - Le Freak

Aaahh freak out!
Le freak, see'est Chic
Freak out!
Aaahh freak out!
Le freak, see'est Chic
Freak out!

Have you heard about the new dance craze...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.