Shy Glizzy - Huh

Young Jefe Holmes
Huh?
Young nigga
Uh

Young nigga, young nigga, young nigga, huh
Young nigga, young nigga, 'bout your skrilla huh
Young nigga,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.