Letzte Instanz - Wir sind eins

Mir ist egal, was sie von uns halten, oh ja
Denn während sie im Regen steh'n
geh'n wir raus und duschen
Unter den Wolken
Vergiss die nassen Klamot...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.