Letzte Instanz - Das Gerücht

Ein Strick aus tausend Lügen
Eine Schlinge aus Verrat
Dar Balken des Betrügens
Steht als Galgen vor dar Stadt
Noch fehlt ein Opfer, dann kamst du ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.