Letzte Instanz - Blutmond

Den letzten Abend sitzen wir so schweigend voreinander
Niemand von uns richtet seine Worte an den andern
Nur uns're Augen glänzen, wir sehen uns an,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.