Letzte Instanz - Liebe Im Krieg

Wenn du am Ende einer Nacht
Das Sonnenlicht durch den Rauch erblickst
Dann weißt du, dass du noch am Leben bist
Und wirfst keinen Blick zurück
Ich...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.