Letzte Instanz - Ich werde vor Dir untergehen

Du sagst ich soll dich nicht mehr lieben
Nie mehr, du sagst ich sollte es nicht mehr sagen
Nur wenn ich es nicht sage
So fühle ich es dennoch
Und ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.