Letzte Instanz - Unsere Augen

Wie breit war doch der alte Weg
Und lang so unbegehbar lang
Wie tief der Bach ich konnt' nicht stehen
War in einem Kind gefangen
Wollte groß sein ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.