Letzte Instanz - Sag, wo bist Du

Ich wünschte ich hätt dein Gesicht nie gesehen
An das ich seit jenem Tage denk
Könnt ich auch die Jahre zurückdreh'n
Hätt ich dein Bild doch entdec...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.