Letzte Instanz - Reise

Wir stehen an user'm alte Weg, siehst du die Sonne untergehen
Erst wenn der letzte Leuchtturm dunkel wird, sehe ich zurück zu dir
Auch wenn alles in...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.