Isaiah Rashad - Silkk Da Shocka

Yeah, I almost got this, at least we got it memorized
This for the haves and the haves wanna give a fucks hey

I ride around in your car
I put the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.