Baby Rasta - Fanático del Full

En guerra se juega vivo y en paseo el ha muerto
Por ese culo va la luna se aferra
El que me conoce sabe de donde vengo
Y que no tenemos miedo
Expl...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.