Section Boyz - T House

Man tryna get bread (money)
She's tryna do me now (me now)
Probably think I'm with my ex (ex ex)
I was breaking them seeds down (woo woo)
She's do...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.