Alain Barrière - Mon Improbable Amour

Mon amour mon improbable amour
Il était déjà tard le vent gris du hasard
Soufflait sur notre automne
Mon amour mon improbable amour
Le soir allait brû...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.