Daniel Guichard - Reviens

C'était, je crois, en septembre
Dehors il faisait froid, je m'en souviens
Il faisait bon dans la chambre
Et tous les deux, nous étions si bien.

Revie...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.