Daniel Guichard - Les Maneges

Le ciel était trop bleu
Lorsque je les ai vus
Ils avaient l'air heureux
Perdus dans la cohue
Y'avait une fete foraine
Et ils y sont allés
C'était la f...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.