Alain Barrière - Une Fille Pleurait

Une fille pleurait pour ses vingt ans
Pleurait pour tout le temps
Qu'elle avait effacé

Une fille pleurait sur un roman
Le bel amour revé
Hum., hum

U...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.