Daniel Guichard - Pourquoi

Pourquoi restes-tu là, là devant moi
Devant moi sans parler ?
Rien qu'une fois, dis-moi pourquoi
Essaie un peu de m'expliquer.

Pourquoi restes-tu là,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.