Charlie Robison - Sunset Boulevard

Well, I wish I had my picture on The Rolling Stone today
I wish that The Enquirer spread a rumor that I was gay
Well, I wish I had some buddies, som...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.