Tora Tora - Lay Your Money Down

Poor old man came from Mississippi
Nothin' on his mind but a cheap fifth of whiskey
Playin' his guitar, got into the city
Workin' on the streets ju...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.