Gregor Meyle - Sounds Like a Melody

It's a trick of my mind
Two faces bathing in the screen light
She's so soft and warm in my arms
I tune it into the scene
My hands are resting on h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.