Gregor Meyle - Fallschirm

Ich, zurück
Von einer Reise rund um die Welt
Einmal hin und zurück
Das ich noch lebe ist Glück
Durch den Dschungel der Angst in mir
Fand ich die ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.