Gregor Meyle - Biste Mode

Du schleichst herein, die Schuhe schwer
Ja ich frag wo kommst du wieder her?
Und du setzt an, und hörst zu reden nicht mehr auf
Bist ganz zerknitte...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.