Gregor Meyle - Wenn nicht jetzt, wann dann?

Gut und schlecht, falsch und recht
Jedes Ding hat seine Zeit
Auf und nieder, immer wieder
Heute Glück und morgen Leid
Doch wenn's so irgendwo
Ein...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.