Paul Kantner - Have You Seen the Stars Tonight?

Have you seen the stars tonight?
Would you like to go up on
A deck and look at them with me?
Have you seen the stars tonight?
Would you like to g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.