Waxahatchee - Recite Remorse

I was shaking like a leaf
I was clenching my fists
I was losing my mind, yeah
I was dancing with death
When I stood in my front yard
Felt the sun...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.