Gregor Meyle - Tanz der Moleküle

Ich bin hier
Weil ich hier hingehör
Vom Kopf bis Fuß bin ich verliebt
Du bist mutig
Weil du mir treue schwörst
Zwischen all den schönen Souvenirs...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.