Bad Bunny - Contigo

Antes nadie daba ni un peso por mi
Ahora todos me nombran el MP
Dicen que no soy el mismo
Que la humildad la perdí
Por que según e olvidado
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.