Bernhard Brink - Die Zeit ohne dich

Hast du mich vermisst, wenn ich das fragen darf?
Ich hab dich vermisst, wenn ich das sagen darf?
Hast du mich verflucht, nach unserem letzten Streit...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.