Tasha Cobbs Leonard - One Pure and Holy Passion

I have decided to follow Jesus
Wooh!
I have decided to follow Jesus
(Help me sing that Bre)

I have decided to follow Jesus
Yeah
I have decided...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.