MF Grimm - Do It for the Kids

Goin'out to my nigga Rob Swift
For having faith in me
I'm a show niggaz East Coast is back
And all that other shit is gay
I represent for Manhattan

T...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.