B Angie B - I Don't Want to Lose Your Love

Dinner's ready
And the wine is chilled
My baby's comin' over
Well, I know just how I feel

Because I don't wanna lose your love
Think how it fee...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.