Maroon 5 - Towering Over Rivals

I didn't hear what you were saying
I live on raw emotion, baby
I answer questions, never maybe
And I'm not kind if you betray me
So who the hell are y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.