Red Wanting Blue - Spies and Lovers

I've got you in my sights
My adversary
I am your Indian with painted face and feathers
Be my cowgirl wrapped with leather
And love
I look forward...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.