Matt Mays - What Are We Gonna Do Come the Month of September?Starts are brightly shining

The night ain't so young

Smoke is goin' in and out of your lungs

Puttin' you at ease

Swayin' in the breeze

In the w...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.