Orleya - Del Pita Del

Del Pita Pita Del
Del Pita Pita Del
Del Pita Pita Del

Stand up your body is shouting
Give it the power
come here feel my desire and show me you...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.