Matthew Barber - Taken in Sleep

Lead her to the door
Swear I don't move
Made mistakes
Sixteen years
Film clips
Before the dawn
What was taken
Was taken in sleep

Into the ni...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.