Necro - You Did It

"Ayatollolah's in Iran, Russians in Afghanistan
Wheel of Fortune, Sally Ride, heavy metal, suicide..."

You wanna die intentionally due to your mas...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.